Üzeyir OK


Prof. Dr.

uzeyir.ok@ihu.edu.tr

 1. Lisans

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1994; Psychology (as part of Conversion programme) MSc in Psychology, University of Derby, 2017

 2. Yüksek Lisans

  University of Derby, Psikoloji Bölümü (MSc in Psychology), 2018

 3. Doktora

  The University of Birmingham, Din Psikolojisi, 2002 (Bütünleşik Doktora-MPhil+PhD)


Araştırma Alanları

Değer Tercihleri, Kişilik, Psikolojik iyilik hali/mutluluk, İnanç Gelişimi Kuramı, Dini Bilişsel Çelişkiler, Kişisel Bilişsel Yapı Kuramı (personal construct psychology), Psikolojik Danışmanlıkta Manevi Değerler, Hastanelerde Manevi Bakım ve Danışmanlık, Sosyo-kültürel Aktivite Kuramı, Bireysel Modernite, Otoriteryanizm, İnsan Hakları, Fundamentalizm, Dini Tutum, Dinden dönüşüm (deconversion), Din Konusunda Yaşanan Bilişsel Çelişkiler, Sağ-Kanat ve Sol-kanat Otoriteryanizmi

Biyografi

1971 yılında Tirebolu’da Doğdum, İlkokulu Tirebolu’da, Ortaöğrenimimi İstanbul’da tamamladım. Ankara Üniversitesinde ilahiyat eğitiminin ardından kariyerimi psikoloji alanında sürdürmeye karar verdim. Psikoloji alanındaki eğitimim aşağıdaki gibidir: University of Derby’de lisansı psikolojide olmayanlara yönelik telafi programı (conversion) olarak düzenlenmiş MSc in Psychology (Accredited by British Psychological Society-BPS). Tez konusu: Takıntı-Zorlanım Bozukluğunun Evlilik Kalitesine Etkisi. YÖK bursuyla gittiğim İngiltere’de The University of Birmingham’da, „İnançta Yaşanan Bilişsel Çelişkiler“ konusunda bütünleşik doktora (PhD). Aynı üniversitede 1’er yıl olmak üzere psikolojik danışmanlık ve araştırma yöntemleri alanlarında sertifika düzeyinde eğitimler aldım. Akademik kariyerimi 1995-2013 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi’nde sürdürdüm. İzmir ve Ankara’da kısa süreli aralıklarla psikoloji bölümlerinde çalıştıktan sonra İbn Haldun Üniversitesi ekibine dahil oldum. Çalışmalarım çoğunlukla dini düşünce ve davranışlarla ilgili olmak üzere sosyal biliş, tutumlar, kişilik türleri, değer tercihi, müzik tercihi, insan haklarına yönelik tutumlar, bilişsel gelişim, psikolojik danışmanlık ve klinik psikoloji konularını içermektedir. Çoğu uluslararası olmak üzere pek çok akademik toplantılarda bildiriler sundum ve Uluslararası ve Tübitak projeleri de dahil çeşitli proje çalışmalarında yürütücü veya araştırmacı olarak yer aldım. Psikoloji’de yerel toplumsal bağlamın ve değerlerin dikkate alınmasının insana yardım hizmetine önemli katkıda bulunacağını düşünüyorum.


Ödüller

George Cadbury Prize for the best PhD thesis in Education 3 July 2003


Üyelikler

 • International Society for the Psychology of Religion (ISPR)
 • International Seminar in Religious Education and Values (ISREV)

Akademik Yayınlar

DERGİ

1. Ok, Ü. & Gören, A. B. (2018). The connections between religiosity and obsessive-compulsive symptoms and the role of personality traits in a non-clinical Muslim sample. Mental Health,Religion and & Culturehttps://doi.org/10.1080/13674676.2018.1446130
2. Francis, L. & Ok, Ü. & Robbins, M. (2016). Mystical orientation and psychological health: A study among university students in Turkey. Mental Health, Religion and & Culture (In print in Special Issue)
3. Francis, L. & Ok, Ü. &Robbins, M. (2016). Religion and happiness: A study among university students in Turkey. Journal of Religion & Health, DOI 10.1007/s10943-016-0189-8
4. Ok, Ü. (2016), The Ok-Religious Attitude Scale (Islam): Introducing an Instrument Originated in Turkish for International Use, Journal of Beliefs and Values, 37(1), 55-67. Doi: 10.1080/13617672.2016.1141529
5.  Ok, Ü. & Erdal, B. (2015). Religious and demographic indicators of music preference in a Turkish Sample. The Journal of Musicae Scientiae, 18(5), 23-43. Doi: 10.1177/1029864914558965
6. Gennerich, Carsten ve Ok Üzeyir (in Progress. Faith development and value preferences, Journal of Beliefs & Values
7.  Ok, Ü. (2012) Biyografik anlatıya dayalı inanç gelişim biçimleri ve nicel ölçümler (Trajectories of faith development based on personal narratives). Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi. 12(2), 121-155
8.  Erdal, B. & Ok, Ü. (2012). Müzik tercihinde inanç biçimlerinin rolü (The role of faith/worldview styles in music preference). The Journal of Academic Social Science Studies, 5(3), 59-74.
9.  Ok, Üzeyir, (2011). Dini tutum ölçeği: ölçek geliştirme ve geçerlik çalışması (religious attitude scale: scale development and validation). Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,8(2), 528-549.
10. Cirhinlioğlu, F. G. ve Ok, Ü. (2011). Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha dindar? (Are women or men more religious?) Zeitschrift für die Welt der Türken, 3(1), 121-141.
11. Cirhinlioğlu, F. G. ve Ok, Ü. (2010). İnanç ve dünya görüşü biçimleri ile intihara yönelik tutum, depresyon ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler. (Relations between the styles of faith/worldview and attitude to suicide, depression and life satisfaction) C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 34(1), 1-8.?
12. Ok, Ü. (2009). Dini şemalar ölçeğinden inanç veya dünya görüşü şemaları ölçeğine (From the scale of religious schemas to the scale of faith or worldview schemas). C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 35(2), 149-155.
13. Eren, S. ve Ok, Ü. (2009). İnsan hakları ve dindarlık: bir grup lise öğrencisinin sivil hakları algılama biçimleri üzerine bir araştırma. (Human Rights and Religiosity: a study on the ways of perceptions of civil rights by secondary school students) Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 9(2), 70-96
14. Ok, Ü. (2009). Cognitive conflict and well-being among Muslim clergy. Archive for psychology of religion,31, 151-176.
15. Ok, Ü. (2007). Faith development and perception of diversity among Muslims in Turkey: construction and initial test of a measure for religious diversity in Islam. Din Bilimleri, 6, 199-225.
16. Ok, Ü. (2006). Türkiye’de Din Psikolojisi: Neredeyiz ve nereye gidebiliriz? (Psychology of religion in Turkey: where are we and where can we go?) İslami Araştırmalar, 19(3), 441-456.
17. Ok, Ü. (2005). Dini düşüncede yaşanan stresin (şüphe, uyumsuzluk, çelişki vb.) boyutları, (The Dimensions of religious stress (doubt, contradiction etc.). Dini Arastırmalar, 8(22), 11-40.
18. Ok, Ü.(2005). Drawing a non-confessional boundary for interfaith dialogue: a faith development theory approach. In F. Toralba, (ed.) Ars Brevis: anuari de la Catedra Roman Llull Blanquerna 2004, 369-385.
19. Ok, Ü. (2005) Bir Aktivite Sistemi Olarak “İnanç”: inanç gelişimine sosyo-kültürel bir yaklaşım (“Faith” as an Activity System: a socio-cultural approach to the theory of faith development). Din Bilimleri, 5 (4), 111-135.
20. Ok, Ü. (2004). Handling doubt in teaching religion: a Turkish case study. Teaching Theology and Religion, 7 (4). 201-212.
21. Ok, Ü. (2004). Kuran Okumanın Metalinguistik Yapısı: bir sosyo-kültürel aktivite yaklaşımı (Reading the Qur’an at a “Metalinguistic” Level: A socio-cultural activity theory approach). İslamiyat. 6(4) 151-170.
22. Ok, Ü. and Cross, V. (2003). İslami Dindarlık Bilinci: bir grup Müslüman ilahiyatçının ‘hakiki’ Müslümanların arzu edilir nitelikleri konusunda oluşturdukları bilişsel kurgular (The consciousness of Islamic religiosity: Desirable attributes of “genuine” Muslims as constructed by a group of Muslim theologians) Değerler Eğitimi Dergisi, 1, 149-171.
23. Ok, Ü. (1998). Din Bilimleri Araştırmalarında “Bakış Açıları” üzerine (On perspectives in religious Studies). Cumhuriyet Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi, 2, 485-498.
24. Ok, Ü. (1996). James Bisset Pratt’in din psikolojisi adlı makalesinin çevirisi ve bir değerlendirme. (The translation of the article “psychology of religion” by James Bisset Pratt and an evaluation). Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1, 267-278

KONFERANS BİLDİRİLERİ

1. Ok, Ü. (2016). Connections between Religiosity and Attitude to Right to Life among 3 different Muslim age Cohorts (Paper presented in 4th Conference of the International Research Project “Religion and Human Rights” “Religious Impact on the Right to Life in Empirical Perspective. Würzburg, Germany, 11-14 December, 2016.
2. Ok, Ü. (2016). Manevi bakım ve danışmanlık Türkiye serüveni. (Paper presented in First International Congress on Religious-Spiritual Counselling & Care. İstanbul, Turkey, 7-10 April, 2016.
3. Ok, Ü. (2016). Spirituality of women in Turkey: An update on dimensions and deficiencies. (paper presented in The 2016 International Women’s Issues conference “Transforming Women’s Lives”, Orlando, United States, 12-13 February, 2016
4. Ok, Ü. (2016). (2015, 5 Eylül). Psikolojinin teolojik görüş ihtiyacı ve bir model önerisi. İçinde İ. Yenen. VII Din Psikolojisi Anabilim Dalları Koordinasyonu Toplantısı. Paper presented at Din Psikolojisinin Din Hizmetlerine Katkıları Bağlamında Yenilikçi (İnovatif) Arayışlar Sempozyumu, İzmir (21-28). İzmir: İzmir İl Müftülüğü
5. Ok, Ü. (2015). Connections between theology and psychology. (Paper presented in the biannual congress organised by International Society for the Psychology of Religion, İstanbul, Turkey, 17-20 August, 2015)
6. Ok, Ü. (2015). Sivil haklar ve dindarlık arasındaki çatışmalar: Fundamentalizmin ve otoriteryanizmin rolü. (İzmir Psikoloji Günleri, organize. 9 Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İzmir, Türkiye 10-13 Nisan, 2015)
7. Ok, Ü. (2015). Conflict between religion and civil liberties: The roles of fundamentalism and authoritarianism. (paper presented in international conference on Religion and Human Rights organised by University of Würzburg, Würzburg, Germany, 10-13 December, 2014)
8. Ok, Ü. (2013). Happiness and religiosity. (paper presented in international seminar organised by International Society for Psychology of Religion, Lausanne, Switzerland, 27-31 August, 2013)
9. Cirhinlioğlu, Z., Ok, Ü. ve Cirhinlioğlu, F. G. (2012). Modern ve dini eğilimlerin ruh sağlığına etkisi. I. Uluslar arası Ortadoğu Sosyoloji Kongresi. Elazığ. 28-30 Haziran.
10. Ok, Ü., Cirhinlioglu Z. & Cirhinlioglu F. G. (2012). A survey on modernity and religion in Turkey. International Seminar on Religious Education and Values XVIII, Turku, Finland. 27 Temmuz-03 Ağustos 2012.
11. Ok, Ü. (2011, August). Five factors of personality and religiosity. Paper presented at the congress of International Association for the Psychology of Religion, Bari, Italy.
12. Ok, Ü. Human rights and religiosity among Turkish young adults. Conference for (In)compatibility of Religion and Human Rights, 8-10 December 2010, Radboud University, Nijmegen (Hollanda) ‘Soeterbeeck’ in Ravenstein.
13. Ok, Ü. Human rights and religiosity among Turkish Adolescents. International Seminar on Religious Education and Values XVII, (Religious Education and Freedom of Religion and Belief) Ottowa, Canada. 25-30 Temmuz 2010.
14. Ok, Ü. Dini danışmanlıkta problem alanları. I. Ulusal Din Psikolojisi Kongresi. Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Konya, 08-10 Ekim 2010.
15. Ok, Ü. & Eren, S. Human rights and religiosity: a Turkish secondary school sample. Conference for Human Rights and Religion , 9-11 October 2008, Radboud University, Nijmegen (Hollanda) ‘Soeterbeeck’ in Ravenstein.
16. Ok, Ü. İnanç bakım ve danışmanlığı: bir model geliştirme denemesi, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara-Kızılcahamam 3-4 Kasım 2007
17. Ok, Ü. Faith Schemas: Construction and some descriptive characteristics of a set of quantitative measures for an Islamic version of faith styles, Public Significance of Religion, ISERT, Almanya Wurzburg, 12 Mart 2008
18. Ok, Ü. Faith Development and Perception of Diversity: Implications for Religious Education International Seminar on Religious Education and Values XV, Driebergen-Hollanda. 30 Temmuz ve 4 Ağustos 2006
19. Ok, Ü. An Approach to Pluralism, Dialogue and Peace in Islamic World-View, Interfaith Dialogue: Learning to Build Peace in a Europe Open to the World, Zambek, Budapeşte, 27 Haziran-1 Temmuz 2003. (GERFEC)
20. Ok, Ü. (4 ders=8 saat), Socrates-Erasmus Öğretim Elemanı Değişimi Programı, Almanya Bielefeld Üniversitesi 10-14 Temmuz 2006.
21. Ok, Ü. “Faith” as an Activity System: When Fowler Meets Vygotsky. International Symposium on Values and Education. İstanbul 26-28 Kasım, 2004.
22. Ok, Ü. Drawing a Non-Confessional Boundary for Interfaith Dialogue: a faith development theory approach. Parliament of World’s Religions, Forum Barcelona 2004, July 12, 2004.
23. Ok, Ü. Promoting intercultural education in Europe via an education in values and co-operative learning, Garaison, France, 8-4 July 2002 organised by GERFEC.

KİTAP/ KİTAP BÖLÜMLERİ

1. Ok, Ü. (2015). Dini Danışmanlık: Tanım ve Uygulama. İçinde [Spiritual Counselling: Definition and application] (Ed. Huriye Martı) Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Hizmetleri Rehberi. Ankara: Aral Group
2. Cirhinlioğlu, Z., Ü. Ok ve Cirhinlioğlu, F. G. (2013) Modernite, dindarlık ve ruh sağlığı (Modernity, religiosity and mental health). İstanbul: Nobel
3. Ok, Ü. (2007). İnanç Psikolojisi: hayatı anlamlandırma biçiminin yaşam boyu gelişimi (Psychology of faith: lifelong development in making life meaningful). Ankara: İlahiyat.
4. Ok, Ü. & Eren, S. (2013). Attitude to human rights and religiosity: a case of Turkish adolescents. In Johannes A. van der Ven and Hans-Georg Ziebertz (edits.) Human Rights and the impact of religion. Brill, Leiden
5. Ok, Ü. (2012). Din psikolojisinin kullanım alanları: dini danışmanlık ve rehberlik (Applied psychology of religion: pastoral care and guidance). (in) F. Karaca ve A. K. Bahadır (edits.). Din psikolojisi (Psychology of religion). (s. 1-29)
6. Ok. Ü. (2012). Dini danışmanlık: tanımı ve tarihi (Pastoral counselling: definition and history. İçinde N. Altaş ve M. Köylü (edit.). Dini danışmanlık ve din hizmetleri. Gündüz: Ankara
7. Ok, Üzeyir. (2012), How open is Muslim Youth to People of Other Faiths. In J. Astley, L.J. Francis, M. Robins & M. Selçuk (eds.). Teaching religion teaching truth: theoretical and empirical perspectives (pp.223-239). Bern: Peter Lang
8. Ok, Ü. (2008) İnanç bakım ve danışmanlığı: bir model geliştirme denemesi (Faith care and counselling: an attempt for developing a model) in A. Seyyar (ed.). Manevi Sosyal Hizmetler. İstanbul: Rağbet pp. 103-140.