Ders İçerikleri

PSY 101 Psikolojiye Giriş

Öğrenciler bu derste psikoloji bilimi konusunda genel düzeyde bilgi sahibi olurlar. Psikolojinin tanımı, kullanılan kavramlar insan davranışlarının incelenmesi, gelişim bellek, motivasyon, kişilik güdülenme, öğrenme, gibi konularda başlangıç düzeyinde bilgi vermek ve öğrencilerin psikoloji ile tanışmalarını sağlamak. Dönem içerisinde aktarılacak konular psikolojide temel okullar ve kuramlar, psikolojinin yöntemi, davranışın biyolojik temelleri, gelişim, duyusal süreçler ve algı, öğrenme, bellek, duygular, güdülenme, zeka ve yaratıcılık, kişilik, stres, sağlık ve başa çıkma, psikopatoloji, terapi okulları, sosyal psikoloji, düşünce ve dilden oluşmaktadır.

Temel Ders Kitabı: Kalat, J. (2010-9th ed.). Introduction to Psychology. Australia: Wadsworth.

ENG 111 Psikolojide Akademik Yazma ve Okuma I

Öğrenciler bu derste, tez, ödev, kitap, makale gibi akademik materyalleri tanır. Bunlara nasıl ulaşılacağını ve bunlardan nasıl etkili bir şekilde yararlanılacağını öğrenir. Ödev yazma, yazım şekli, alıntılama, kaynakça hazırlama, sunum yapma, katalog kullanma, literatür araştırması yapabilme gibi konularda öğrenciler bilgi ve beceri edinirler.

Temel Ders Kitabı: Folse, S. K. (2011). Four Point Reading and Writing 1. Michigan: University of Michigan.

ENG 112 Psikolojide Akademik Yazma ve Okuma II

Öğrenciler psikoloji metinlerinden seçme metinler üzerinde akademik dili anlama, tercüme etme, yapılanışını görme gibi konuları ele alırlar. Bir makale, tez, kitap, bildiri gibi materyalin güçlü ve zayıf yönleri üzerinde dururlar. Farklı yazım türlerinden, akademik etikten, intihal/aşırma konularından haberdar olurlar. Ayrıca öğrencilere nasıl ödev yazıldığı öğretilir. Öğrenciler psikoloji alanında yazılıp önemli etkiye sahip olmuş makalelere yönlendirilirler.

Temel Ders Kitabı: Folse, S. K. (2011). Four Point Reading and Writing 1. Michigan: University of Michigan.

PSY 104 İnsan Davranışının Biyolojik Temelleri I

Öğrenciler bu derste insan davranışını etkileyen biyolojik, genetik, anatomik, sinir sistemi gibi konuları ele alırlar. İnsan sinir sistemine giriş; çevresel ve merkezi sinir sistemi, sinir fizyolojisi, iç çevre konulardan bazılarıdır. Ayıraca öğrenciler, nörofizyoloji, psikofarmakoloji, nöroanatomi ve algı gibi konuları ele alırlar. Hücrenin yapısı, sinir sistemi ve sinir sistemindek iletişimin doğası konuları ele alınır.

Temel Ders Kitabı: Kalat, J. W. (2009-tenth ed.) Biological Psychology. Australia: Wadsworth

PSY 201 Psikolojide Araştırma Yöntemleri

Öğrenciler bu derste psikolojide bilgi üretmenin aracısı olan yöntemle ilgili konulardan onkoloji ve epistemoloji kavramlarını, araştırma paradigmalarını öğrenirler. Bilim kavramı ve bilimin ve bilimsel bilginin özelliklerini öğrenirler. Ayrıca bilimsel araştırma sürecini, raporlamayı, raporlamada dipnot, alıntı ve kaynakça gösterimi kuralları, araştırma sorusu sorma literatür araştırması ve dataların toplanması, teorik çerçevenin oluşturulması, araştırma yönteminin seçimi ve tanımlanması, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi gibi konular yine bu derste yer alır. Araştırma probleminin ve amacının belirlenmesi; örneklem seçimi; veri toplanması; veri işlenmesi analizi ve yorumlanması konusunda bilgilere sahip olurlar.

Temel Ders Kitabı: Coolican, H. (2013-fifth ed.). Research methods and statistics in psychology. London: Routledge.

PSY 205 Sosyal Psikoloji I

Öğrenciler bu derste, bireyin düşünce ve davranışlarını bireylerin diğer insanlarla veya gruplarla olan etkileşimindeki haliyle incelerle. Bu da daha çok belirli bir sosyo-kültürel bağlamda gerçekleşir. Sosyal psikoloji konuları arasında şunlar yer alır: yardımseverlik, çekicilik, bağlanma, önyargılar ve tutumlar, sosyal biliş, sosyal düşünme, başkasının davranışını açıklama, benlik kimlik, ikna, sosyal etki

Temel Ders Kitabı: Hogg, M. A. & Vaughan, G. M. (2011-Sixth Edit.). Social Psychology. Harlow: Pearson

PSY 204 Bilişsel Psikoloji I

Ders kapsamında bilişsel psikolojinin tanımı, tarihçesi, bilişsel psikolojide araştırma yöntemleri, beynin anatomisi ve mekanizmaları, görsel algı, dikkat süreçleri ve bilinçlilik, bellek ölçümü ve modelleri ile bellek süreçleri öğretilir. Öğrenciler bu derste insanın biliş yapısını ve mekanizmalarını detaylı bir şekilde görme imkanına sahip olur. Konuları iki derse bölünmüş bilişsel psikolojinin I’inci dersinde aşağıdaki konular yer alır: bilişe yaklaşımlar, görsel algılama, dikkat (temel süreçler, nesne ve yüzü tanıma, algı-hareket, eylem, dikkat-performans); bellek (öğrenme, bellek, unutma, uzun bellek, günlük bellek).

Temel Ders Kitabı: Eysenck, M. W. & Keane, M. T. (2010). Cognitive psychology: A Student’s Handbook. Hove: Psychology Press

PSY 301 Psikolojide İstatistik Yöntemleri

Öğrenciler bu derste derlenen verilerin istatistiksel analizini öğrenirler. Konular arasında parametrik ve nonparametrik kavramlarını, güvenirlik, geçerlilik konularını ele alırlar. Ardından betimsel istatistik konularına frekans, ortalama, mod, medyan, istitistiksel anlam/önem, ki kare, korelasyon, Anova gibi test ve konuları uygulama yaparak öğrenirler.

Temel Ders Kitabı: Coolican, H. (2013-fifth ed.). Research methods and statistics in psychology. London: Routledge.

PSY 307 Yaşam Boyu İnsan Gelişimi I

Öğrenciler, bireyin yaşamı süresince hangi gelişim dönemlerinden geçtiği bu dönemlerde başarması gereken psikolojik görevlerin neler olduğu konusu ele alınır. Gelişim psikolojisindeki teoriler, tarihsel bakış, genetik ve kalıtım, fiziksel ve motor gelişim, doğum öncesi dönemde yaşam, bebeklerde öğrenme, dil kazanımı, bilişsel gelişim, sosyal biliş, cinsiyet rolü, psiko-sosyal, ahlak gelişimi konuları ele alınacaktır.

Temel Ders Kitabı: Sigelman, C. K. & Rider, E. A. (2010). Life-Span human development. Australia: Wadsworth

PSY 303 Öğrenme Psikolojisi

Bu derste öğrenciler insan davranışının oluşmasına ve sönmesine yol açan öğrenme mekanizmalarını ele alır. Klasik, edimsel, gözlemsel, bilişsel öğrenme, sosyo kültürel aktivite kuramları detaylı bir şekilde işlenir. Öğrenmenin yaşamın farklı alanlarında uygulanışına, bağlamlara özgü özelliklere ve özellikle eğitim amaçlı öğrenmede yer alan ilke ve tekniklere bakılır.

Temel Ders Kitabı: Schwartz, B., Wasserman, E. A., & Robbins, S. J. (2002). Psychology of learning and behavior. New York: Norton.

PSY 305 Kişilik Kuramları

Bu derste öğrenciler kişiliğin tanımını ve kişilikle ilgili kuramsal yaklaşımlardan psikanalitik, davranışçı, genetik/biyolojik, insancıl gibi ana yaklaşımları ele alırlar. Bu konularda yapılan ampirik çalışmalara yer verilir. Kişilik kuramının günlük yaşamda kullanılabileceği alanlar üzerinde durulur. Kişiliğin ölçümü ve ölçüm araçlarının özelliklerinden bahsedilir.

Temel Ders Kitabı: Burger, J. M. (2010-eight ed.). Personality. Australia: Wadsworth.

PSY 302 Psikoloji ve Çağdaş Konular

Dersin amacı öğrencilerin günümüzde yaşanan sorunları anlamaya ve onlara farklı yaklaşımları tanımaya aşina etmektir. Konular yıllardan yıllara değişiklik gösterebilir fakat öğrenciler uygulama ve atölye çalışmaları ile konulara iyice vakıf olsunlar diye sınırlı olacaktır. Konular o günlerde medyada yer alan konulardan veya öğretim üyelerinin tercihlerine göre seçilebilir. Fakat konuların uluslararası boyutu olmasına dikkat edilir. Böylece öğrenciler psikolog olmayanlar tarafından anlaşılamayan ve güncel olan konulara eleştirel ve delil temelli olarak yaklaşmayı önerirler.

Temel Ders Kitabı: (Ders metni seçilecek konulara uygun olarak dersin hocası tarafından önerilecektir)

PSY 316 Psikopatoloji

Psikiyatrik rahatsızlıkların tarihçesinden başlayarak günümüzde bu rahatsızlıklara ilişkin sınıflandırma, tanılama, etiyolojik açıklamalar ve epidemiyolojik çalışmalara dair kuramsal bilgiler işlenir. Ders kapsamında, psikiyatrik rahatsızlık kategorileri ve tanı ölçütleri Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel Elkitabına (DSM-V) dayanarak incelenir. Amaç öğrencilere DSM-V’in bir elkitabı olarak nasıl kullanılacağını ve duygu durum ile anksiyete bozukluklarının tanı ölçütlerini ve epidemiyolojisini öğreterek bu rahatsızlıkların psikolojik tedavisinin tanıtmaktır. Bu ders kapsamında öğrencilere nörogelişimsel, psikotik, disosiyatif, somatik, yeme, eliminasyon, uyku, cinsel, dürtü kontrol, madde kullanımı, nörobilişsel ve kişilik bozukluklarının tanı ölçütlerini ve epidemiyolojisini öğretilir ve bu rahatsızlıkların psikolojik tedavisi genel olarak tanıtmaktır.

Temel Ders Kitabı: Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G. C., & Neale, J. M. (2010). Abnormal psychology. 11th Edition. New York: John Wiley & Sons

PSY 320 Araştırma Projesi

Öğrenciler bu dersin yükümlülüğü olarak öğretim üyelerinin projesinde yer alabilecekleri gibi bir grup oluşturarak kendi belirledikleri bir konuyla ilgili veri toplayıp raporlayarak bir araştırma deneyimine katılmış olurlar.

Temel Ders Kitabı: Punch, K. (2016). Developing effective research proposal. London: Sage.

PSY 401 Klinik Psikoloji

Öğrenciler bu derste psikolojik rahatsızlıklarına yönelik tedavi ölçüm ve müdahale yöntemlerinin neler olduğunu belirler ve sağlıklı bir yaşam için insan ilişkilerindeki bozuklukların tedavisine yönelik ortaya atılan teorileri irdelerler. Bu derste, klinik psikolojisi alanına genel bir bakış, alanın mesleki ve ahlaki sorunları, kişiliği değerlendirme, tedavi teknikleri ve klinik psikolojisi alanındaki araştırmalar incelenir. Birey ve grup psikoterapilerinin, ilgili kavram ve kuramların, yöntem ve tekniklerin incelenmesi ve uygulanma örneklerinin analizi yer alır

Temel Ders Kitabı: Trull, T. J. & Prinstein, M. J. (2014). Clinical psychology (8th Ed.). California: Wadsworth

PSY 423 Nöropsikoloji

Öğrenciler bu derste, nöropsikolojinin ve beyin-davranış ilişkisinin prensiplerini öğrenirler. Amaç, beynin farklı bölgelerinin ve organizasyonunun davranışa nasıl yol açtığını bilirler. Öğrenciler sinir yapısını, işlevini, nöroanatomiyi, sinir sisteminin gelişimini, sinir sisteminin algı, bellek ve şuur haline nasıl yol açtığını öğrenirler. Yine ruh sağılığı bozukluğu ile sinir sistemi arasındaki ilişki bu derste açıklanır. Derste ayrıca nöropsikologların beyindeki bozuklukların davranışsal ve bilişsel kusurlara nasıl yol açtığını ölçen ölçüm aletlerini de tanırlar.

Temel Ders Kitabı: Andrewes, D. (2016). Neuropsychology: From theory to practice. New York: Routledge

PSY 433 Psikoloji Tarihi

Bu derste öğrenciler tarihi süreci içinde psikolojideki temel gelişimleri ve düşünceleri öğrenirler. Konular arasında zihinle ilgili düşüncelerin tarihi, teorisyenlerin yaşam deneyimlerinin onların düşüncelerine etkisi, alanı etkileyen tarihsel ve sosyal olaylar, psikolojinin ne zaman ve nasıl bilim haline dönüştüğü yer alır.

Temel Ders Kitabı: Hothersall, D. (2004). History of psychology. New York: McGorw-Hill

SEÇMELİ DERSLER

Alan 1     Bilişsel/Deneysel/Biyolojik Seçmeliler

PSY 215  Bilişsel Psikoloji II

Bu derste Bilişsel Psikoloji I dersinde işlenemeyen konular ele alınır. Böylece öğrenci bilişsel psikoloji konusunda konu eksiği kalmadan dersi tamamlamış olur. Ders kapsamında öğrencilere bilginin zihinsel temsilleri, alansal biliş ve haritalama, deklaratif ve prosedürel bilginin zihindeki organizasyonu, insanın dil becerileri, dil ve düşünme, problem çözme ve yaratıcılık, karar verme ve mantık yürütme konuları öğretilir.

Temel Ders Kitabı: Eysenck, M. W. & Keane, M. T. (2010). Cognitive psychology: A Student’s Handbook. Hove: Psychology Press

PSY 324  Uygulamalı Deneysel Araştırmalar

Bu derste öğrenciler, bilişsel psikolojinin konularını önden belirledikleri hipotezler ve sorular çerçevesinde deney yoluyla test etmeye çalışırlar. Üzerinde deney yapılacak konular arasında duyum, algı, dikkat, bellek, biliş ve duygu konuları yer alır. Temel amaç deney yönteminin uygulamalı olarak öğrencilere öğretilmesidir.

Temel Ders Kitabı: Kantowitz, B. H., Roediger, H. L., & Elmes, D. G. (2005). Experimental Psychology: Understanding psychological research. Wadsworth.

PSY 324  İnsan Davranışının Biyolojik Temelleri II

Öğrenciler bu derste, ilk derste gördükleri konularda göremedikleri konuları tamamlarlar. Bunlar endoktrin sistemi, nörotransmitirler, immune sistemi, farklı yiyeceklerin psikolojik etkileri gibi konuları ele alırlar. Öğrenciler bu derste fMRI, PET (Positron Emisson Tomography), EEG (electroencephalogram) araçlarla yapılacak ölçümlere de yer verilir ve bunlar araştırma tasarlayıp uygulamayı ve sonuçları yorumlamayı öğrenirler

Temel Ders Kitabı: Kalat, J. W. (2009-tenth ed.) Biological psychology. Australia: Wadsworth

PSY 415  Biliş ve Duygu

Öğrenciler bu derste davranışın bilişsel ve duygusal boyutlarını keşfederler. Konular arasında bellek, kavram oluşum, konuşma ve dil, sorun çözme, yaratıcılık, akıl yürütme ve duygu sürecini ve temsillerini öğrenirler. Ayrıca duygu-düşünce ilişkisi ele alınır.

Temel Ders Kitabı: Power, M. J., & Dalgleishy, T. (2008). Cognition and emotion: From order to disorder. Psychology Press

Alan 2     Sosyal/Gelişim Psikolojisi Seçmelileri

PSY 206  Sosyal Psikoloji II

Bu derste öğrenciler bireyleri onların diğer bireyle veya gruplarla ilişkileri çerçevesinde incelerler. Bu çerçevede bireyin diğer insanlara yönelik tutumları, davranışları ve duygularını ele alırlar. Konular arasında ön yargı, ayrımcılık, iyilik yapma, grupla karar verme gibi pek çok konular yer alır.

Temel Ders Kitabı: Hogg, M. A. & Vaughan, G. M. (2011-Sixth Edit.). Social psychology. Harlow: Pearson

PSY 308  Yaşam Boyu İnsan Gelişimi II

Yaşam Boyu Gelişim I dersinin bir devamı niteliğinde olacak bu dersin içeriği ilk derste işlenecek konuların devamı niteliğinde olacaktır.  İlk derste doğum öncesi, çocukluk ve ergenlik konuları işlediği takdirde bu derste ilk yetişkinlik, orta yaş ve ileri yaş konuları ele alınacaktır. Bu dönemlerde ergenin fizyolojik, bilişsel ve psiko-sosyal yapı değişiklikleri, kimlik örüntüsü, siyasi toplumsallaşması, meslek seçimi, okul sorunları, aile içi etkileşim ve özerklik gelişimi gözden geçirilecektir. Öğrencilere genç, orta ve ileri yetişkinlik dönemlerindeki fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal gelişim ve ileri yetişkinlikte sağlık, emeklilik ve ölümü karşılama konuları öğretilecektir.

Temel Ders Kitabı: Sigelman, C. K. & Rider, E. A. (2010). Life-Span Human Development. Australia: Wadsworth

PSY 322  Kültürel Psikoloji

Öğrenciler bu derste kültür kavramı, kültür ve psikolojik süreçler, kültürel psikolojinin araştırma yöntemleri, kültür ve insan gelişimi, kültür ve kişilik, sosyal davranış ve toplumsal cinsiyet, insan-kültürel araçlar ilişkisi, insan grup ilişkileri ve kültürlerin insan anlayışına katkıları gibi konular ele alınacaktır.

Temel Ders Kitabı: Berry, J. W. , Poortinga, Y. H., Segall, M. H., & Dasen, P. R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. Cambridge, MA: Cambridge University Press. Google Scholar

PSY 328  Bilişsel ve Sosyal Gelişim

Öğrenciler bu derste bilişsel gelişim kuramlarını ve kuramların diğer gelişim alanlarına yansımalarını (örn. Piaget, Freud, Kohlberg, Fowler, Bandura, Rogers, Maslow gibi kuramcıların yaklaşımları) detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulacaklardır. Konular içerisinde, sosyal öğrenme, zihin teorisi, meta-teori, bilgi işleme süreci kuramı, benlik konuların kapsayacaktır.

Temel Ders Kitabı: Crain, W. (2011). Theories of development: Concepts and applications (6th Ed.). New York: Routledge

PSY 414  Endüstri ve Organizasyon Psikolojisi

Öğrenciler bu derste psikolojinin farklı organizasyonlardaki (endüstri, resim kurumlar, insan kaynakları vb.) insan davranışlarını araştıracaklar ve uygulamalarda bulunacaklardır. Organizasyon içindeki davranışların nedenlerini araştıracaklardır. Örneğin işlerin rutin olmasının doğuracağı davranışlar incelenebilecektir. İnsanlara yönelik hangi hizmet yapılırsa kurum daha iyi bir hale gelebilir konusu ve çalışanların moral ve verimliliklerini etkileyen faktörlerin iyileştirilmesi konuları bu çerçevede ele alınır.

Temel Ders Kitabı: Aamodt, M. G. (2016). Industrial/organizational psychology: An applied approach. Boston: Cengage

PSY 431  Bireysel Farklılıklar

Öğrenciler bu derste, bireyler arası davranış ayrılıklarını etkileyen genetik, bedensel, psikolojik ve çevresel etmenleri incelerler. Ayrılıkların doğuşu, dağılımı, alanı, derecesi ve değerlendirilmesi. Cinsiyet, zekâ düzeyi, otoriter kişilik yapısı gibi kişilik farklılıklarının davranışlara nasıl yansıdığı konularına değinilecektir.

Temel Ders Kitabı: Maltby, J., Day, L.,& Macaskill, A. (2017). Personality, individual differences and intelligence. Harlow: Pearson

PSY 411  Dil ve Düşünme

Öğrenciler bu derste dilin gelişimi, gelişimi etkileyen faktörleri, konuşma bozukluklarını, dil-düşünce ilişkisini, düşünmenin doğasını, dil-düşünmede çevrenin rolünü ve dil kuramcılarının görüşlerini ele alırlar.

Temel Ders Kitabı: Lund, N. (2003). Language and thought. New York: Routledge.

PSY 336  Yakın İlişkiler

Öğrenciler bu derste, kişiler arası ilişkilerde bağlanma, nesne ilişkileri, kişilerarası çekicilik, yetişin ilişkilerini, ve aldatma gibi pek çok konuyu ele alır. Ayrıca bu derste çocuklar dili nasıl öğrenirler, yetişkinlerin yeni bir dili öğrenmesini etkileyen faktörler, dilin insan doğasıyla ilişkisi gibi konular ele alınır.

Temel Ders Kitabı: Miller, R. S. (2012). Intimate relationship. New York: McGrow Hill

PSY 429  Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik

Öğrenciler bu derste cinselliğin doğasını, toplum içinde nasıl geliştiğini, bu gelişimi etkileyen yerel ve toplumsal faktörleri, biyolojik temellerini, cinsel bozuklukları, cinsel eğilimleri ve tercihleri, cinselliğe yönelik tutumları ve tutumları belirleyen bireysel ve kişisel farklılıkları ve bu konulardaki farklı yaklaşımları ele alırlar.

Temel Ders Kitabı: Siann, G. (2005). Gender, sex and sexuality: Contemporary psychological perspectives. London: Taylor & Francis

Alan 3     Klinik Psikoloji Seçmelileri

PSY 330  Çocukluk ve Ergenlik Psikopatolojisi

Öğrenciler bu derste özellikle klinik psikolojinin özel iki alanı olana çocukluk ve ergenlik dönemine özgü ruh sağlığı bozukluklarını ve bunların ele alınış biçimlerini, çocuk terapisini ele alırlar.

Temel Ders Kitabı: Beauchaine, T. P. & Hinshaw, S. P. (Editors.) (2017). Child and adolescent psychopathology. Wiley

PSY 416  Sağlık Psikolojisi

Psikolojinin sağlık konusunda ortaya koymuş olduğu kavramları tanıtmak ve bu konuda ortaya çıkan teorileri irdelemek. Son yıllarda tıp ve psikiyatri bilimlerindeki gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni sağlık yaklaşımı, sağlığı yalnız bedenin iyi olma hali olarak değil bireyin fiziksel, zihinsel, sosyal iyiliği olarak ele almaktadır. Bu yeni yaklaşım, psikolojik bilimler ile sağlık bilimlerinin önemli bir parçasını oluşturan sağlık psikolojisinin ortaya çıkışında etkili olmuştur. Sağlık psikolojisi dersi kapsamında hastaların hastalıklarıyla başa çıkma yöntemleri, sosyal yaşamlarının psikolojik/ruh sağlığı durumları, neden hasta oldukları gibi konular üzerinde kuramsal görüşler ve araştırma bulguları işlenmektedir.

Temel Ders Kitabı: Ogden, j. (2012). Health psychology. London: Open University Press

PSY 420  Klinik Vaka Araştırmaları

Öğrenciler bu derste günümüzde yaygın olana sorunları vaka düzeyinde ele alırlar. Belirli yaşayan vakalar üzerinden yola çıkarak kayıplar, cinsel eğilimler, fobiler, depresyon, obsesif-compulsif semptomlar gibi önceden belirlenmiş vaka çalışmaları yaparlar

Temel Ders Kitabı: (Ders metni seçilecek konulara uygun olarak dersin hocası tarafından önerilecektir)

PSY 424  Klinik Psikolojide Seçme Konular

Klinik psikolojinde yer alan kişilik bozukluklarının psikoterapisi, şema terapi, psikodinamik psikoterapiler, telefonla ve maille terapi gibi konular arasından öğrencilerin seçeceği bir konuda sunum yapma, güncel araştırma bulgularını gözden geçirme, makale okuma, sınıf içi tartışma.

Temel Ders Kitabı: (Ders metni seçilecek konulara uygun olarak dersin hocası tarafından önerilecektir)

PSY 403  Danışmanlık Psikolojisine Giriş

Çocuk ve ergenlerle görüşme yapma, aile ve çiftlerle görüşme yapma konuları öğretilir. Uygulamalı olan bu derste öğrencilerin sağlıklı popülasyondan biriyle süpervizyon altında görüşme yaparak raporlaması istenir.

Temel Ders Kitabı: Culley, S. (1991). Integrative counselling skills in action. London: Sage.

PSY 342  Psikofarmakoloji

Bu dersin amacı öğrencilere antipsikotik, antidepresant, antianksiyete ve diğer uyuşturucu alanındaki ilaçları tanıtmaktır. Bu ilaçların snaptiklerdeki etkileri, indikasyonları, kontrendikasyonları ve yan etkilerine değinilecektir.

Temel Ders Kitabı: Preston, J. D. & O’Neal, J. H. (2017). Handobook of clinical psychopharmacology for therapists (8th ed.). Oakland: New Harbinger

Alan 4     Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Seçmelileri

PSY 202  Psikolojide Araştırma Yöntemleri II

Öğrenciler bu derste, araştırma önerisini anlarlar, literatür yazımı, deneysel araştırma desenlerini öğrenirler ve uygularlar. Veri toplama teknikleri: anket, mülakat ve gözlem konularını detaylı bir şekilde öğrenirler. Alternatif araştırma yöntemlerini, nitel yöntemleri ve bunlara eleştirel bir bakış açısıyla bakmayı öğrenirler. Bu ders çerçevesinde öğrenciler bir araştırma proje önerisi geliştirip uygulama, analiz ve raporlamasını yerine getirirler.

Temel Ders Kitabı: Coolican, H. (2013-fifth ed.). Research methods and statistics in psychology. London: Routledge.

PSY 413  Nöropsikolojik Testler ve Değerlendirme

Öğrenciler bu derste düşünce ve davranışı etkileyen beynin yapısıyla ve işleyişiyle ilgili MMRI ve Elektroenkefelogram gibi cihazları ve diğer yazılı ve yazılıma dayalı testlerleri anlamayı, uygulamayı, yorumlamayı ve raporlamayı öğrenirler

Temel Ders Kitabı: Lezak, M. D., & Howieson, D. B. (2012). Neuropsychological assessment. Oxford: Oxford University Press.

PSY 436  Psikolojide Araştırma Projesi Yürütme ve Rapor Yazımı

Öğrenciler bu derste 3’er kişilik gruplar halinde bir araştırma projesi hazırlarlar, ders hocasından onay ve ilgili kuruldan etik izin alıp araştırma projesini uygularlar. Proje uygulaması ilgili hoca tarafından takip edilerek öğrencilere geri bildirimlerde bulunulur. Böylece öğrenceler bağımsız olarak araştırma yapma deneyiminde bulunmuş olurlar.

Temel Ders Kitabı: Punch, K. (2016). Developing effective research proposal. London: Sage.

PSY 311  Psikolojide Testler ve Ölçümler

Psikolojik testlerin neler olduğu nerelerde kullanıldığı ve psikolojik testlerin kültürümüze uygun olup olmadığını araştırmak ve ülkemizde uygulanan testlerin kültür adaptasyonlarının yapılmasına yardımcı olmak. Ayrıca psikolojide test kullanmanın inceliklerini öğrencilere aktarmak. Psikolojik testlerin uygulanmasına giriş. Türkiye’de halen kullanılmakta olan bireysel zeka testleri, psikomotor gelişim testleri, sosyal gelişim testleri ve bazı grup testlerinin incelenmesi. Bu testlerden bazılarının uygulanması ve test raporlarının yazılmasında pratik becerilerin kazandırılması.

Ölçü aracı olarak testler; çeşitleri, test uygulama ve puanlama. Test puanlarının anlamlı hale getirilmesi. Standart puanlar, yüzdelikler, profiller ve beklenti tabloları. Testlerde aranan teknik özellikler; geçerlik ve güvenirlik. Genel ve özel yetenek testleri. Tipik davranışların ölçülmesinde kullanılan teknikler ve testler; ilgi, kişilik test ve envanterleri. Rehberlik, personel seçme ve sınıflandırmada testlerin yeri.

Temel Ders Kitabı: Cohen, R. J., Swerdlik, M., & Sturman, E. (2010). Psychological testing and assessment: An introduction to tests and measurement (8th Edition). New York: McGraw Hill.

Alan 5     Alt-Alanlar

PSY 326  Müzik Psikolojisi

Öğrenciler bu derste müzik performansını ilgilendiren psikolojik süreçleri incelerler, bellek, dikkat, ses psikolojisi, sesin ve müziğin insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini, farklı müzik türlerini tercih etmede bireysel farklılıkları ve kişilik özelliklerini ele alırlar.

Temel Ders Kitabı: Deutsch, D. (ed.) (2013). The Psychology of music (3rd ed.). London: Elsevier

PSY 434  Din Psikolojisi

Din psikolojisinin tanımı, araştırma yöntemleri, tarihçesi, Batı’da ve İslam dünyasında din psikolojisi, dindarlık ve manevi yaşam, dindarlığın ölçülmesi ve boyutları, dini güdülenme, ölüm kaygısı, iman ve inanç, dua ve ibadet psikolojisi.

Temel Ders Kitabı: Spilka, B., Hood, R. W., Hunsberger, B., & Gorsuch, R. (2003). The Psychology of religion: An empirical approach. (3rd ed.) New York: Guilford Press.

PSY 421  Spor Psikolojisi

Öğrenciler bu derste genel olarak spor sürecinde yer alan psikolojik faktörleri belirlerler, insanların sporda başarılı olmalarını etkileyen psikolojik süreçleri, bilişsel hazır oluş, konsantre olma, seyirci etkisi, disiplin, ekip çalışması, öz kontrol gibi kavramları ve hangi kişilik özelliklerinin hangi spor dalları için daha uygun olduğunu belirlemeye çalışırlar. Ayrıca sporun insan psikolojine ve psikolojik iyi oluşuna katkısını incelerler.

Temel Ders Kitabı: Weinberg, R., & Gould, D. (2015). Foundations of sport and exercise psychology (6th Ed.) Leeds: Human Kinetics

PSY 418  Türk-İslam Geleneğinde Psikolojik Çalışmalar Tarihi

Öğrenciler bu derste psikolojinin kültürel ve bağlamsal olduğunu öğrenirler ve eleştirel bakış açısıyla kültürlere özgü öğeleri keşfederek derse başlarlar. Ardından Türk İslam geleneğindeki öne çıkan klasik çalışmaları okuyarak bu yazında var olan psikolojik yorumları keşfederler. Öğrencilerden her biri farklı bir tarihsel figür üzerinden geçmişte yer alan psikolojik değerlendirmeleri gün yüzüne çıkarırlar. Sonuçta elde ettikleri bilgiler modern psikolojinin yaklaşımlarıyla karşılaştırırlar.

Temel Ders Kitabı: (Ders metni seçilecek konulara uygun olarak dersin hocası tarafından önerilecektir)

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur